شوره

شوره

شوره یا سفیدک تعریف شوره شوره، رسوب نمک های محلول در آب است که در اثر تبخير آب بر روی سطح ديوارهای بنايی باقی می ماند. اين ماده معمولاً همزمان با ساخت ساختمان يا مدتی پس از اتمام ساخت بر روی نمای ساختمان ظاهر می شود. در آجر معمولاً سولفیدها و به ويژه پریت (سولفید […]