آجر کاری در دوره سلجوقی

آجر کاری در دوره سلجوقی

تزئینات آجرکاری سلجوقیان، از لحاظ تکنیک و تنوع طرح، کمال آن را در این دوره از معماری ایران نشان میدهند؛ بطوری که پس از سلجوقیان چنین تزئیناتی در نهایت زیبایی و مهارت بی بدیل کمتر یافت شده است. درباره انواع چیدما نهای آجری دوره سلجوقی و رگ چی نهای شاخص آجرکاری این دوره و خصوصاً  چگونگی تداوم […]